Algemene verkoopsvoorwaarden

 
 

Ondernemingsgegevens
Naam van de onderneming : RHOMBUS Rechtspersoonlijkheid : BVBA Maatschappelijke zetel : Tweemontstraat 169, 2100 Antwerpen (RPR Antwerpen ) Ondernemingsnummer : 0473642783 BTW BE 0473.642.783 Handelsnamen : Rhombus, Schoolsupply
Adres : Tweemontstraat 169, 2100 Antwerpen E-mailadressen: info@rhombus.be; support@schoolsupply.be

Artikel 1: Algemene bepalingen
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt aan Rhombus, een b.v.b.a. met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Tweemontstraat 169, BTW BE 0473642783, RPR Antwerpen. Rhombus aanvaardt bestellingen schriftelijk en per e-mail onder haar handelsnaam Rhombus en online via haar e-commerce webwinkel met handelsnaam Schoolsupply. Eenieder (hierna genoemd 'de Klant') die een bestelling plaatst aan Rhombus, bevestigt de Voorwaarden te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Hierbij stemt hij in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door een zaakvoerder van Rhombus b.v.b.a. aanvaard zijn. Rhombus is gerechtigd een bestelling te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

Artikel 2: Prijs
Alle in brochures, prijslijsten en online vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de advertenties, brochures, de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Rhombus niet. Rhombus is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Rhombus is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rhombus. Rhombus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Rhombus aanvaardt bestellingen online via haar e-commerce webwinkel met handelsnaam Schoolsupply enkel nadat de klant zich online heeft geïdentificeerd met opgave van naam, facturatiegegevens en een e-mailadres voor alle communicatie aangaande zijn bestelling. De klant staat in voor de juistheid van deze contactgegevens en zal bij een wijziging onverwijld dit aan de klantendienst van Rhombus meedelen. Online bestellingen door minderjarigen worden geacht te zijn gedaan met toestemming van ouders, voogden of verzorgers. Het online bestelproces bestaat uit het toevoegen van producten aan een online winkelmandje. Het bestelproces wordt afgesloten door opgave van de gewenste levermethode en het regelen van de betaling.

Online bestellingen worden vooraf betaald, tenzij contractueel anders overeengekomen met de Klant. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart, via bankkaart , via overschrijving. Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling. Er kan ook worden betaald met vouchers of credits (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk.

Artikel 5: Niet-Online aankopen
Rhombus aanvaardt bestellingen als de Klant per post of per e-mail een bestelbon overmaakt met opgave van naam, facturatiegegevens, leveradres en een e-mailadres voor alle communicatie aangaande zijn bestelling. De klant staat in voor de juistheid van deze contactgegevens en zal bij een wijziging onverwijld dit aan de klantendienst van Rhombus meedelen. De Klant kan voor niet-online aankopen enkel betalen via overschrijving op rekeningnummer BE56 0688 9265 8388.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald in samenspraak met scholen, worden de goederen aan de klant geleverd, minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling, op het opgegeven afleveradres. De eventuele kosten die aan de levering verbonden zijn, worden reeds vermeld bij bestelling. Eventuele opmerkingen en betwistingen betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Rhombus toekomen binnen de 7 werkdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen 7 werkdagen na de ontdekking ervan gemeld te worden per aangetekend schrijven. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Rhombus was geboden.

Artikel 7: Facturatie en betaling
Facturen worden door Rhombus enkel digitaal per e-mail verstuurd naar de klant. Online bestellingen worden vooraf betaald, tenzij contractueel anders overeengekomen met de Klant. Leveringen op factuur zijn ten laatste betaalbaar de vijftiende dag na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Als datum van betaling geldt de op de bankafschriften van Rhombus aangegeven validatiedatum. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rhombus beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag met een minimum van 25 euro per factuur. Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de acht dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven, houdende ingebrekestelling tot betaling ervan, zal hierdoor voor Rhombus een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15 % met een minimum van 250 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Dit bedrag geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gebeurlijke gerechtskosten. Onverminderd het voorgaande behoudt Rhombus zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te vorderen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Rhombus zolang ze niet volledig (hoofdsom, kosten en eventuele interesten) betaald zijn. De klant moet de goederen in hun oorspronkelijke staat en verpakking bewaren zolang ze niet volledig betaald zijn. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Rhombus. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om een online bestelling zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Deze bedenktijd en dit herroepingsrecht gelden niet voor computersoftware en goederen specifiek op maat, gepersonaliseerd of op bestelling. De klant meldt binnen de bedenktijd zijn beslissing tot herroeping aan de klantendienst van Rhombus per brief of per e-mail conform het modelformulier. Indien de goederen van de bestelling reeds geleverd zijn, zendt de klant binnen de bedenktijd de goederen in originele verpakking, volledig onbeschadigd, aangetekend en op eigen kosten terug. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen. Indien een teruggestuurd product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Rhombus zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van het product door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Rhombus alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Rhombus op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Rhombus wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Rhombus geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Rhombus betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Rhombus zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 11: Klantendienst
De klantendienst van Rhombus is tijdens kantooruren op weekdagen bereikbaar op het telefoonnummer (+32) 03 500 95 90, via e-mail op info@rhombus.be en support@schoolsupply.be of per post op het volgende adres: Tweemontstraat 169, 2100 Deurne.

Artikel 12: Overmacht
In geval van kennelijke overmacht is Rhombus niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die buiten de directe invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Rhombus vallen en waardoor Rhombus tijdelijk of permanent niet aan bepalingen van een overeenkomst kan voldoen, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatieve lijst) : stockbreuk bij leverancier, algemeen tekort aan grondstoffen, natuurlijke calamiteiten, algemene verkeers- en vervoersproblemen, storingen in elektriciteitstoevoer, in computernetwerken of op internet, wilde of politieke werkstakingen in het bedrijf, … In zulke gevallen van overmacht heeft Rhombus het recht haar verplichtingen op te schorten of te ontbinden zonder te zijn gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 13: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Rhombus respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Rhombus behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven zoals een logistieke partner, in zoverre die nodig is voor het uitvoeren van de bestelling. De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Rhombus, Tweemontstraat 169, 2100 Deurne, info@rhombus.be of support@schoolsupply.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten Rhombus, Tweemontstraat 169, 2100 Deurne, info@rhombus.be of support@schoolsupply.be .
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn online logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Rhombus heeft dus geen toegang tot een paswoord van een Klant. Rhombus houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kunt de Klant Rhombus contacteren op (+32) 03 500 95 90.

Artikel 14: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Rhombus maakt enkel gebruik van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. De gebruiker kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat men een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan men doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). De Klant dient er hierbij wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat hij bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van de website van Rhombus, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies door Rhombus zoals in dit artikel beschreven.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien één bepaling van de Voorwaarden, om welke reden dan ook, niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverkort geldig, wettig en van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in de Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht.
Het nalaten op gelijk welk moment door Rhombus om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid of toepasbaarheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rhombus. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Rhombus heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Rhombus heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar de Klant ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.