Privacybeleid

 
 
 1. Algemeen
  Bij Schoolsupply hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens ontvangen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacy statement leggen we uit hoe, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we bijhouden, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.
 2. Wat zijn uw persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. Hierbij zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum, maar ook telefoonnummer, IP-adres, uw bestellingen en informatie over betalingstransacties onderdeel van uw persoonsgegevens.
 3. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
  We verzamelen uw gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan bij een bestelling per e-mail, chat of sms, mondeling, tijdens een bezoek aan de school, op een evenement, opleiding, ...), Dit gebeurt ook wanneer u door uw onderwijsinstelling bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze dienstverlening of wanneer u als particuliere klant door derden wordt aangemeld om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.
 4. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
  Wij gebruiken uw gegevens in het kader van de voorstelling en uitvoering van onze algemene dienstverlening aan u of uw bedrijf of onderwijsinstelling, voor de uitvoering en leveringen van pakketten en om u hierover op de hoogte te houden, om advies te verlenen over didactische leermiddelen die geschikt zijn voor bepaalde opleidingen en specifieke richtingen.
  1. Voor algemene orderverwerking
  2. Voor onze eigen klantendienst
  3. Voor onze eigen marketingactiviteiten
  4. Voor het verbeteren van onze producten / diensten
  5. Voor onderzoek en analyse
 5. Het delen van persoonsgegevens met anderen
  Schoolsupply geeft persoonsgegevens door aan aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.
  1. Logistieke partner & transportfirma's
  2. Betalingsproviders
  3. Online (leer-)platformen en digitale leermiddelen
  4. Onderwijsinstellingen:
   Informatie over gedane bestellingen en betalingen van schoolkosten / verplichte of aanbevolen leermiddelen.
 6. Minderjarigen
  Voor alle bestellingen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is de toestemming nodig van de ouder / voogd.
 7. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
 8. Wat zijn uw rechten?
  Schoolsupply verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen. U kunt volgende rechten uitoefenen:
  1. Recht van bezwaar
   U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Schoolsupply. Bij de uitoefening van dit recht zult u in het contactformulier moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen. Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van Schoolsupply, kan u heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e-mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.
  2. Recht van inzage en rectificatie
   U kunt op alle tijden de gegevens terugvinden die wij over u kennen door naar Mijn Schoolsupply pagina te gaan. Hier kan u persoonsgegevens ook bijwerken.
  3. Recht op overdraagbaarheid
   U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan Schoolsupply heeft bezorgd, door Schoolsupply in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier). recht op gegevenswissing (vergetelheid) In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.
  4. Recht op beperking van de verwerking
   U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer: u de juistheid van juw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Schoolsupply). de verwerking van uwe persoonsgegevens door Schoolsupply onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen. Dit doet u door gebruik te maken van het contactformulier dat we u daarvoor ter beschikking stellen op onze website www.Schoolsupply.be.
 9. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken
  Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Schoolsupply of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Schoolsupply via privacy@schoolsupply.be.